สัญลักษณ์ของธาตุ คือ อักษรย่อใช้เขียนแทนชื่อธาตุ หลักในการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ ดังนี้

  1. ถ้าธาตุนั้นมีชื่อในภาษาลาติน ให้ใช้อักษรตัวแรกในชื่อภาษาละติน เขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของธาตุ
  2. ถ้าธาตุตัวนั้นไม่มีชื่อในภาษาละติน มีแต่ชื่อในภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวแรกในชื่อภาษาอังกฤษเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของธาตุ
  3. ถ้าตัวอักษรตัวแรกซ้ำกัน ก็เพิ่มอักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหนึ่ง และเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก

 ตัวอย่างสัญลักษณ์ธาตุ

ชื่อภาษาละติน           ชื่อภาษาอังกฤษ           สัญลักษณ์

-                              Carbon                       C

-                              Calcium                      Ca

-                              Chlorine                     Cl

Cuprum                   Copper                      Cu

Aurum                     Gold                           Au

Argentum                Silver                          Ag

Ferrum                     Iron                           Fe

Comment

Comment:

Tweet