เนื่องจากสารต่าง ๆ มำจำนวนมากมาย แม้ว่า สารเเต่ละชนิดจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากสารอื่น ๆ แต่ก็ยังมีสมบัติบางประการคล้ายคลึงกัน จึงทำให้เราจัดสารเหล่านั้นอยู่ในพวกเดียวกันได้ ถ้ามีการจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่จะช่วยให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า การจัดสารเป็นหมวดหมู่จะต้องมีการตั้งเกณฑ์ขึ้นมา เช่น ใช้สถานะเป็นเกณฑ์ แบ่งสารเป็น ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ใช้การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ แบ่งสารเป็น พวกนำไฟฟ้า พวกไม่นำไฟฟ้า

 การเลือกใช้เกณฑ์ใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการนำไปใช้ สำหรับนักเคมีมักใช้ เนื้อสาร เป็นเกณฑ์ โดยแบ่งตามแผนภาพดังนี้

สาร

--------------------------------------------------------

                                 สารเนื้อเดียว                                                         สารเนื้อผสม

                 ---------------------------------------                                          

       สารบริสุทธิ์                                 สารละลาย                                        ของผสม

---------------------------

ธาตุ                        สารประกอบ

 

  1. สารเนื้อเดียว (Homogeneous substance) หมายถึง สารที่มีองค์ประกอบและสมบัติกลมกลืนเหมือนกันทุกส่วน เช่น น้ำ อากาศ น้ำเชื่อม ทองคำ เป็นต้น
  2. สารเนื้อผสม (Heterogeneous substance) หมายถึง สารที่มีองค์ประกอบและสมบัติ แต่ละส่วนไม่กลมกลืนกันตลอด เช่น ดินทราย น้ำผสมน้ำมัน พริกเกลือ เป็นต้น
  3. สารบริสุทธิ์ (Pure sunstance) หมายถึง สารเพียงชนิดเดียว ไม่มีสารอื่นเจือปน และมีสมบัติเฉพาะตัวคงที่ (สมบัติเฉพาะตัว ได้แก่ จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความสามารถในการละลาย ฯลฯ ) เช่นน้ำบริสุทธิ์ ด่างทับทิม น้ำตาลทราย เพชร ทองคำ เป็นต้น
  4. ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน เช่น เพชร ทองคำ เหล็ก O2 O3 S8 เป็นต้น
  5. สารละลาย (Solution) สารเนื้อเดียวซึ่งเกิดจากการนำสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ง 2 ชนิด ขึ้นไปมาผสมกัน ด้วยอัตราส่วนการผสมที่ไม่คงที่ และจะแสดงสมับติของสารประกอบเดิมกำกึ่งกันตามอัตราส่วนผสม
  6. สารประกอบ (Compound) หมายถึง สารบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากอะตอมต่างชนิดกันมารวมกันทางเคมี ด้วยอัตราส่วนการรวมตัวคงที่ ไม่แสดงสมบัติของธาตุองค์ประกอบเดิม เช่น CO2 H2O KMnO4 C12H22O11 CuSO4.5H2O เป็นต้น

 

Comment

Comment:

Tweet